o firme

Naša spoločnosť Ister-Security s.r.o. vznikla v roku 2012. Jej sídlo sa nachádza na Odeskej ulici č. 3 v Braislave a prevádzka na Pasiekovej ulici č. 9 v Bratislave. Poskytujeme komplexné služby v oblasti súkromnej bezpečnosti, a to na základe licencií udelených Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Bratislave. Pohnútkou pre vznik spoločnosti bolo vykonávanie činností v oblasti súkromnej bezpečnosti za súčasného využívania „Best Practices“ (najlepších riešení/postupov) a kreatívnej filozofie založenej na používaní najmodernejšej technologickej základne hardvérového a softvérového vybavenia a vysokej personálnej odbornosti pracovníkov spoločnosti. Spoločnosť poskytuje „klasické“ služby komplexnej ochrany osôb a majetku. Okrem toho sa podieľa na zavádzaní najnovších technológií monitorujúcich pohyb (dopravných prostriedkov, osôb), či zvolené telesné funkcie (napr. tep) pri dohľade nad seniormi, či telesne postihnutými osobami v prípade, keď klient nemôže vykonávať 24 hodinový dohľad. Vykonávame tiež odbornú prípravu a poradenstvo najmä pre odbornú verejnosť. Cieľovou skupinou klientov našej spoločnosti sú najmä majitelia bytových a rekreačných objektov, majitelia a nájomcovia objektov a prietorov slúžiacich na podnikanie ale aj klinti, ktorí potrebujú monitorovať svojich nesebestačných rodinných príslušníkov napríklad za účelom sprostredkovaného poskytnutia lekárskeho zákroku v reálnom čase.